Shop official Nike Mercurials Pink and Superfly 4 Nike,visit us.

 

AUDACE

Zrzeszenie Użytkownik�w i Dystrybutor�w Europejskiej Agrochemii

 

 

 

STATUT��

2007

 

 

 

 

PRZEDMOWA

 

Zadaniem rolnictwa w XXI wieku jest wyżywienie wzrastającej liczby ludności przy zastosowaniu metod upraw zr�wnoważonych. Według powszechnie uznanej definicji chodzi o to, by zmierzając do tego celu, jednocześnie nie odebrać przyszłym pokoleniom możliwości jego realizacji według tej samej koncepcji.

 

Odpowiedzialność uczestniczących podmiot�w polega na sporządzeniu bilansu por�wnawczego między stosowaniem środk�w ochrony roślin (PPP- ŚOR) a rolnictwem opartym na podstawowej zasadzie poszanowania zdrowia i środowiska.

 

Absurdalnym byłoby twierdzić, że bilans ten nie byłby zależny od warunk�w stosowania Środk�w Ochrony Roślin. Wykorzystywane w rolnictwie praktyki stanowią tylko jeden z aspekt�w zr�wnoważonego stosowania Środk�w Ochrony RoŚlin; tak jak ich używanie stanowi tylko jeden z wielu aspekt�w całej zr�wnoważonej działalności ludzkiej.

 

Rodzaj i stosowanie środk�w ochrony roślin ingerują w ekosystemy w r�żny spos�b.

Zar�wno przepisy regulujące stosowanie środk�w ochrony roślin jak i ich wdrażanie, wpływają na względną nieszkodliwość lub toksyczność środk�w ochrony roślin w naszym otoczeniu.

Użytkownicy i dystrybutorzy środk�w ochrony roślin zauważyli występowanie pewnych nieprawidłowości, szkodliwych zar�wno dla zasadnego stosowania produkt�w jak i dla rynku.

 

Można przypuszczać, że nieprawidłowości te wynikają z założeń natury prawnej, administracyjnej i handlowej.

 

Pod względem prawnym i administracyjnym, francuskie prawo ustawodawcze i przepisy wykonawcze bardzo ostrożnie rozważają całkowite przyjęcie wsp�lnotowych rozporządzeń dotyczących swobodnego przepływu towar�w i produkt�w w zakresie środk�w ochrony roślin.

 

Tymczasem jak się okazuje, na płaszczyźnie handlowej, producenci odgrodzili rynek krajowy od reszty pańsw Unii Europejskiej, stosując strategię dystrybucji selektywnej, kt�ra w konsekwencji prowadzi do wyeliminowania wolnej konkurencji ze szkodą dla wszystkich użytkownik�w, tak profesjonalnych jak i prywatnych, a zwłaszcza rolnik�w, ogrodnik�w, projektant�w teren�w zielonych, samorząd�w publicznych,...

Dlatego też, z uwagi na konieczność wprowadzenia rygorystycznych norm, regulujących stosowanie i dystrybucję środk�w ochrony roślin, odpowiednie władze wykonawcze podjęły decyzję o kontroli zasad prawidłowego użytku i przepisowego dopuszczania ich do obrotu,gwarantując w ten spos�b wyższy poziom ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska.

 

Ponadto, zmobilizowanie tak ogromnych środk�w po stronie przemysłu i władz wsp�lnotowych i krajowych właściwych w sprawach oceny i zarządzania ryzyka, wobec rozproszonej grupy użytkownik�w Środk�w ochrony roślin, nie pozostawia żadnej wątpliwości co do źr�dła potencjalnych słabości jakiejkolwiek strategii zmierzającej do gospodarki zr�wnoważonej.

 

Z tych powod�w, działając na podstawie ustawy z 1 lipca 1901, użytkownicy i dystrybutorzy sektora agrochemii postanowili dobrowolnie utworzyć Zrzeszenie, kt�rego gł�wnymi celami są :

 

 

- powołanie do życia systemu adekwatnych usług, kt�rych celem jest zbieranie informacji i sporządzanie dokumentacji na temat istniejących i przyszłych norm regulujących stosowanie i dystrybucję środk�w ochrony roślin.

 

- obrona i reprezentacja wsp�lnych interes�w swoich członk�w i zwolennik�w, w granicach i na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

- wypracowanie własnych sposob�w kontroli prawidłowego stosowania norm i przepis�w regulacyjnych, poszanowania prawa i zasad wolnego handlu.

 

Na zakończenie dodajmy, że niewątpliwie pożyteczne okazałoby się rozpatrzenie zagadnienia zr�wnoważonego stosowania Środk�w ochrony roślin z punktu widzenia prawdziwej troski o "Dobro wsp�lne". Zatem, zanim podejmiemy kontrolę nad poszanowaniem ustalonych norm, czyż nie byłoby wskazane dokonać wpierw całościowej oceny og�lnych kierunk�w produkcji żywnościowej i stosowania Środk�w ochrony roślin ?

Jakim rodzajom produkcji rolno-spożywczej sprzyjają rozporządzenia ? Jaki typ zachowań promują? A wreszcie, czy obecna organizacja przepis�w regulacyjnych iwaga komunikacji płynącej ze strony przemysłu agrochemicznego naprawdę wspomagają wprowadzenie modelu rolnictwa zmierzającego do zr�wnoważonego rozwoju ?

 


ARTYKUŁ I - Nazwa

 

Na podstawie ustawy z 1 lipca 1901 i dekretu z 16 sierpnia 1901 zostaje utworzone zrzeszenie o nazwie:

 

ZRZESZENIE UŻytkownikŌw i DystrybutorŌw Europejskiej Agrochemii

 

w skr�cie : A.U.D.A.C.E *

 

ARTYKUŁ II - Cel

 

Celem zrzeszenia jest :

 

-         jednoczenie podmiot�w wprowadzających na rynek środki ochrony roślin, tj.: (importer�w), wytw�rc�w generyk�w, dystrybutor�w, podmiot�w zalecających stosowanie (propagator�w) i użytkownik�w środk�w ochrony roślin, lekarstw weterynaryjnych, a og�lniej, jakichkolwiek nakład�w rolniczych przeznaczonych do ochrony roślin i zwierząt;

 

-         stworzenie forum refleksji na temat zasadnego stosowania środk�w ochrony roślin, zdefiniowanie odpowiedzialności poszczeg�lnych podmiot�w i poinformowanie ich o niej, przyczynianie się do racjonalizacji stosowania środk�w i krzewienia racjonalnych zachowań;

 

-         umożliwienie użytkownikom i dystrybutorom uczestnictwa w wypracowaniu jasnych i zharmonizowanych przepis�w regulacyjnych, tak aby były one zrozumiałe i możliwe do zaakceptowania przez wszystkich;

 

-         zgłaszanie podmiotom a w pierwszym rzędzie właściwym władzom wszelkich nieprawidłowości związanych z zasadami przyznawania zezwoleń na wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie lub stosowanie ŚOR, szczeg�lnie w zakresie redagowania kart bezpieczeństwa, etykietowania a zwłaszcza prezentacji, kt�ra mogłaby dotrzeć do użytkownik�w za pośrednictwem informacji reklamowych;

 

-         udział w ustanawianiu procedury przeglądu- po przyznaniu 'AMM' (wzajemnie uznawanych zezwoleń)

-         wykorzystanie w granicach możliwości własnych środk�w obserwacji i analizy, badanie wpływu Środk�w ochrony roślin na zdrowie i środowisko w perspektywie zr�wnoważonej gospodarki rolnej;

 

-         w analogicznej perspektywie rolnictwa opartego na zasadach zr�wnoważonego i sprawiedliwego rozwoju, zrzeszenie będzie mogło interesować się wszelkimi praktykami i przepisami dotyczącymi rolnictwa, jeżeli wydadzą mu się one sprzeczne z powyższym zamierzeniem; w przypadku stwierdzenia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i środowiska, wynikającego z zastosowania Środk�w ochrony roślin, zrzeszenie ma za zadanie zawiadomić władze o zaistniałym przypadku i przedsięwziąć środki w celu położenia kresu zgłoszonemu naruszeniu norm;

 

-         reprezentacja i obrona interes�w indywidualnych i zbiorowych swoich członk�w, użytkownik�w, producent�w rolnych i dystrybutor�w r�żnego rodzaju zaopatrzenia rolniczego, środk�w ochrony roślin, nasion, nawoz�w, ... jak i zaopatrzenia sektora weterynaryjnego, powołanie do życia usług wzajemnej wymiany adekwatnej informacji i dokumentacji pomiędzy członkami, także w zakresie spraw spornych, w granicach i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa i rozporządzeniach;

 

-         zgodnie z określonymi wyżej zasadami, analiza wszelkich zagadnień związanych z rolnictwem, z funkcjonowaniem gospodarstw rolnych i odnoszących się do obowiązujących przepis�w;

 

-         informowanie władz państw członkowskich lub innych kraj�w,o skutkach stosowania Środk�w ochrony roślin. Realizacja wszelkich badań o charakterze środowiskowym lub humanitarnym na ten temat.

 

Og�lnie, podejmowanie lub popieranie wszelkich działań zmierzających do wspierania działalności swoich członk�w, szczeg�lnie w zakresie przestrzegania reguł konkurencji a zwłaszcza artykuł�w 420-1 i 462-1 Kodeksu Handlowego.

 

Zrzeszenie może, w granicach swoich uprawnień i nie dążąc do cel�w zarobkowych, oraz jeśli nie narusza to bezinteresownego charakteru jego działań, prowadzić działalność usługową, r�wnież odpłatnie, jeżeli działalność ta jest zgodna z celem, do kt�rego urzeczywistnienia zrzeszenie zmierza.

 

Zrzeszenie może występować przed wszystkimi sądami cywilnymi, karnymi, administracyjnymi, zar�wno krajowymi jak wsp�lnotowymi i międzynarodowymi.

 

Zrzeszenie posiada zdolność prawną występowania przed wymiarem sprawiedliwości w celu obrony wsp�lnego interesu swoich członk�w, zwłaszcza jeżeli tego rodzaju działania zostały przewidziane w tekstach prawa o charakterze ustawodawczym lub wykonawczym.

 

Może ono r�wnież występować z pow�dztwa cywilnego w sprawach karnych dotyczących ścigania za czyny, mogące naruszać interes zbiorowy jego członk�w lub interes samego zrzeszenia, jeżeli mieści się on w granicach celu statutowego.

 

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, działając według wyżej wymienionych zasad, AUDACE ma r�wnież za zadanie zrzeszać podmioty zajmujące się dystrybucją, propagowaniem i stosowaniem lek�w weterynaryjnych, natomiast cel, do kt�rego zrzeszenie zmierza w obszarze Środk�w ochrony roślin, może zostać przetransponowany na obszar lek�w weterynaryjnych, z poszanowaniem odpowiednio obowiązujących przepis�w, nawet jeśli nie są identyczne.

 

Dążenie do tego celu jest całkowicie niezależne od jakichkolwiek dyskusji i przekonań natury politycznej.

 

ARTYKUŁ III - Okres działalności
 
Czas trwania Zrzeszenia jest przewidziany na 99 lat, licząc od daty opublikowania złożonej przez nie deklaracji założycielskiej w Dzienniku Urzędowym.

 

ARTYKUŁ IV - Siedziba Zrzeszenia

 

Siedziba zrzeszenia mieści się w : ZA de Largent� 32490 MONFERRAN (Francja).

 

Siedziba może zostać przeniesiona na mocy zwyczajnego postanowienia Zarządu, z wyjątkiem nabycia lub zbycia nieruchomości. Te przypadki wymagają zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członk�w.

 

 

ARTYKUŁ V - Skład
 
Zrzeszenie tworzą:

 

-         Członkowie honorowi, osoby fizyczne, założyciele Zrzeszenia, i/lub osoby szczeg�lnie zasłużone w urzeczywistnianiu cel�w Zrzeszenia; członkowie ci są zwolnieni z opłat składek członkowskich i innych świadczeń/wkład�w;

 

-         Członkowie czynni, kt�rzy regularnie płacą składki i dokonują świadczeń/ wkład�w na rzecz zrzeszenia według zasad przewidzianych w niniejszym statucie i w ewentualnym regulaminie wewnętrznym.

ARTYKUŁ VI - Warunki członkostwa
 
Aby stać się członkiem Zrzeszenia należy uzyskać akceptację Zarządu, kt�ry podczas każdego z zebrań rozpatruje pisemne wnioski o przyjęcie w poczet członk�w.

 

ARTYKUŁ VII - Członkowie czynni

 

Członkowie czynni to rolnicy i inni użytkownicy Środk�w ochrony roślin, związki zawodowe, sp�łdzielnie, rolnicze centrale zakup�w, propagatorzy środk�w, dystrybutorzy dla rynk�w rolnych, teren�w zielonych i ogrod�w, producenci środk�w agrochemicznych a także hodowcy, kt�rzy stosują leki weterynaryjne, weterynarze i producenci lek�w weterynaryjnych.

 

Członkowie czynni mogą być osobami fizycznymi lub prawnymi.

Osoby prawne są reprezentowane na Zgromadzeniach Członk�w i ewentualnie w Zarządzie, przez swych ustawowych przedstawicieli lub inne osoby fizyczne wyznaczone na mocy prawomocnego pełnomocnictwa.

 

Członkowie czynni, po zaakceptowaniu ich kandydatury przez Zarząd, są zobowiązani wpłacić składkę roczną za rok kalendarzowy; Składkę należy uiścić w dniu wstąpienia do zrzeszenia. W przypadku wstąpienia do zrzeszenia w trakcie roku kalendarzowego, składkę nalicza się proporcjonalnie do miesięcy pozostałych do końca roku.

 

Ustalenie wysokości składki należy do wyłącznej kompetencji Rocznego (Walnego) Zgromadzenia Członk�w.

 

Odkupienie składki i/lub wkładu jest dopuszczalne jedynie w wyjątkowych okolicznościach i przy przychylnej opinii Zarządu.

 

Członkowie czynni zobowiązani są jednoczyć wiedzę i działania w dążeniu do realizacji celu Zrzeszenia.

 

 

ARTYKUŁ VIII - Wystąpienie - Skreślenie- Wykluczenie

 

Członkostwo ustaje w następujących przypadkach :

 

-         poprzez wystąpienieze zrzeszenia,

 

-         na skutek regulaminowego skreślenia z listy, gdy członek przestaje odpowiadać wymaganiom przewidzianym w zasadach członkostwa,

 

-         na skutek zgonu lub niezdolności osoby fizycznej,

 

-         wskutek likwidacji, rozwiązania, zbycia, wchłonięcia i/lub wskutek istotnej zmiany statutu i/lub celu założycielskiego podmiotu posiadającego osobowość prawną,

 

-         na mocy decyzji o wykluczeniu podjętej przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek i/lub z ważnego (istotnego) powodu, a szczeg�lnie choć nie wyłącznie, za postawę lub działania godzące w interesy Zrzeszenia, przynoszące szkodę dobremu funkcjonowaniu lub dalszemu działaniu na rzecz osiągnięcia celu Zrzeszenia, po uprzednim zawiadomieniu członka listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, wzywającym go do stawienia się przed Zarządem w celu złożenia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzut�w.

 

 

 

 

 

ARTYKUŁ IX - Środki (realizacji celu)

 

Zrzeszenie posiada następujące środki (materialne) :

 

-składki i wkłady

-zysk zrealizowany z przychod�w finansowych,

-wynagrodzenie za usługi świadczone dla os�b trzecich,

-darowizny i zapisy testamentowe,

-wniesienie nieruchomości lub praw korzystania,

-dotacje.

 

ARTYKUŁ X - Prezes

 

Prezes Zrzeszenia jest jednocześnie Prezesem Zarządu i Przewodniczącym biura (sekretariatu). Kadencja Prezesa trwa trzy lata.

Prezes jestwybierany co trzy lata na Zwyczajnym Zgromadzeniu Og�lnym, przy okazji zmiany Zarządu.

Prezes może zostać ponownie wybrany, jego kadencja nie jest ograniczona w czasie.

 

Prezes reprezentuje Zrzeszenie we wszelkich sprawach natury cywilnej (codziennych). Prezes zastępuje zrzeszenie przed wymiarem sprawiedliwości, zwołuje Zgromadzenie Og�lne i Zarząd.

Prezes może upoważnić pisemnie innego członka biura do dokonania określonej czynności.

 

W przypadku zakupu lub zbycia majątku ruchomego koniecznego dla funkcjonowania Zrzeszenia, a kt�rego wartość (zakupu lub sprzedaży) przekracza 7 500 � (siedem tysięcy pięćset �), Prezes lub jego pełnomocnik zobowiązany jest uzyskaćwcześniejszą, wyraźną zgodę Zarządu.

 

Po zasięgnięciu opinii biura, Prezes może podejmować decyzje wstąpienia na drogę sądową.

 

 

ARTYKUŁ XI - Zarząd

 

��� ������� XI - 1 - SKŁAD

Zrzeszeniem kieruje Zarząd w składzie :

 

-Prezes Zrzeszenia,

- 9 członk�w wybieranych przez Zgromadzenie Og�lne na okres 3 lat.

Każdy z członk�w Zarządu może co3 lata zostać zastąpiony przez inną osobę.

Każdy z członk�w Zarządu może zostać ponownie wybrany, jego kadencja nie jest ograniczona w czasie.

 

W przypadku niepełnego składu, Zarząd przewiduje tymczasowe zastępstwo wcześniej powołanego do Zarządu członka (poprzez kooptację). Brakujący członkowie zostają zastąpieni ostatecznie podczas następnego Zgromadzenia Og�lnego. Ich kadencja ustaje z chwilą ustania kadencji regularnie powoływanych członk�w.

 

W skład Zarządu nie może wchodzić osoba niepełnoletnia.

 

����������� XI - 2 - BIURO

 

Co 3 lata, na wniosek pełniącego funkcję Prezesa, w drodze tajnego głosowania Zarząd powołuje spośr�d swoich członk�w biuro, w kt�rego skład, poza Prezesem wchodzą :

 

-Vice-Prezes a jeżeli zachodzi potrzeba, drugi Vice-Prezes,

-Sekretarz a jeżeli zachodzi potrzeba, zastępca Sekretarza,

- Skarbnik, a jeżeli zachodzi potrzeba, zastępca Skarbnika.

 

����������� XI - 3 - UPRAWNIENIA

 

Zarząd posiada najszerszy zakres uprawnień w podejmowaniu decyzji, z zastrzeżeniem tych postanowień, kt�re należą do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Og�lnego i Prezesa. Zarząd kontroluje pracę biura.

Jakiekolwiek nabycie lub zbycie majątku nieruchomego wymaga uzyskania wcześniejszej zgody Zgromadzenia Og�lnego.

 

����������� XI - 4 - ZWOŁANIE (ZARZĄDU) -OBRADY

 

Zarząd zostaje zwołany przez Prezesa lub na wniosek co najmniej 3 członk�w Zarządu. Każdego z członk�w Zarządu może reprezentować pełnomocnik, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podczas tego samego zebrania każdy z członk�w może dysponować tylko jednym pełnomocnictwem. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głos�w członk�w obecnych lub reprezentowanych; w przypadku r�wnego podziału głos�w, głos Prezesa jest decydujący.

Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez ważnego usprawiedliwienia, będzie uważana za zrzeczenie się członkostwa w Zarządzie.

Członek wybrany (powołany), zostanie w�wczas zastąpiony według zasad przewidzianych w artykule XI.1 niniejszego statutu.

 

 

ARTYKUŁ XII - Zgromadzenie Og�lne

��������

�������� XII - 1 - SKŁAD

 

Zwyczajne Zgromadzenie Og�lne składa się ze wszystkich członk�w Zrzeszenia, kt�rzy nie zalegają z opłacaniem składek i świadczeń na rzecz zrzeszenia.

Każdy z członk�w posiada jeden głos.

Każdego z członk�w może reprezentować inny członek zrzeszenia, przy czym pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Każdy z członk�w, podczas obrad tego samego Zgromadzenia, może dysponować tylko jednym pełnomocnictwem.

Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się poprzez podniesienie ręki chyba, że Zgromadzenie Og�lne postanowi inaczej.

W przypadku r�wnego podziału głos�w, głos Prezesa jest decydujący.

 

 

����������� Xll - 2 - Zwyczajne zgromadzenie Ogolne

 

Zwyczajne Zgromadzenie Og�lne zostaje zwołane corocznie, nie p�źniej niż w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Członkowie Zrzeszenia zostają zawiadomieni przez Prezesa o zwołaniu zgromadzenia co najmniej 15 dni przed ustaloną datą obrad.

Porządek obrad jest określony w zawiadomieniach.

 

Prezes, wraz z członkami Zarządu przewodniczy Zgromadzeniu i przedstawia sytuację prawną Zrzeszenia.

Skarbnik składa sprawozdanie z zarządzania i przedstawia Zgromadzeniu bilans w celu uzyskania aprobaty (absolutorium) Zgromadzenia.

Następnie przedstawiony zostaje porządek obrad i odbywają się obrady.

Podczas Zgromadzenia poruszane są wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad.

Uchwały zapadają zwykłą większością głos�w członk�w obecnych lub reprezentowanych.

 

Następnie, po wyczerpaniu spraw skierowanych pod obrady i jeżeli zachodzi taka potrzeba, zostają zastąpieni członkowie Zarządu odchodzący, rezygnujący z funkcji, uważani za zrzekających się członkostwa, lub wykluczeni.

 

Ostatecznie, jeżeli zachodzi taki przypadek, następuje wyb�r Prezesa.

 

����������� Xll - 3 - Nadzwyczajne zgromadzenie Og�lne

 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba lub na wniosek połowy członk�w plus jeden (51%), Prezes zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Og�lne, według zasad przewidzianych dla zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Og�lnego.

 

Jakiekolwiek nabycie lub pozbycie się majątku nieruchomego, dokonanie zmian statutowych Zrzeszenia, jak i jego rozwiązanie, są sprawami należącymi do zakresu kompetencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Og�lnego, kt�re podejmuje uchwały większością dw�ch trzecich głos�w członk�w obecnych lub reprezentowanych.

 

�����������

ARTYKUŁ XIII - Regulamin wewnętrzny

 

Regulamin wewnętrzny może zostać sporządzony na wniosek biura Zarządu. Regulamin zostaje poddany aprobacie Zgromadzenia Og�lnego.

 

Ewentualny regulamin zostaje ustanowiony w celu ustalenia punkt�w nie przewidzianych w statucie, szczeg�lnie tych, kt�re odnoszą się do zarządzania wewnętrznego Zrzeszeniem.

 

 

ARTYKUŁ XIV - Rozwiązanie

 

W przypadku rozwiązania Zrzeszenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Og�lne powołuje likwidatora lub likwidator�w, a aktywa jeżeli istnieją, zostają przeznaczone zgodnie z zasadami artykułu 9 ustawy z 1 lipca 1901 i z dekretem z 16 sierpnia 1901.

 

 

 

 

 

 

Prezes���������� ���������������������������������� Gł�wny Sekretarz���� ���������������������������������� Skarbnik

Daniel ROQUES����������������� St�phane DELAUTRE-DROUILLON������������������� Philippe ARNAUD

 

 

---------------------------------------------------------

Przypis tłumacza:

(*w języku francuskim 'audace' znaczy 'śmiałość')

 

 

 

 

 

 

AUDACE

ZRZESZENIE UŻytkownikŌw i DystrybutorŌw Europejskiej Agrochemii

ZA de Largent�
F-32490 MONFERRAN

 

Association loi 1901 � Bo�te Postale 27 � 41600 NOUAN LE FUZELIER � Pr�sident Monsieur Daniel ROQUES

T�l�phone : 02.54.96.88.13 � T�l�copie : 02.54.88.41.84 � Internet : http://www.audace.org � E-mail : roques.audace@club-internet.fr